Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Učitelj športa vse leto in v vseh fazah učnega procesa načrtno spremlja učenčev telesni, gibalni ter funkcionalni razvoj, stopnjo usvojenosti različnih športnih znanj, osebne športne dosežke pri športni vzgoji, na razrednih, šolskih in drugih tekmovanjih, odsotnost, opravičevanje zaradi zdravstvenih problemov in vključevanje v zunajšolske športne dejavnosti.

Spremljava in preverjanje sta podlagi za ocenjevanje športne vzgoje. Pri ocenjevanju učitelj upošteva naslednja osnovna izhodišča:

  • Vsak učenec, ki se trudi, naj bo uspešen.
  • Vrednotimo predvsem napredek v učenčevem gibalnem znanju, upoštevamo pa tudi individualne spremembe v telesnem in gibalnem razvoju ter prizadevnost in trud, ki ga učenec vloži v delo.
  • Osnova za ocenjevanje je doseganje standardov znanja in sposobnosti po vzgojno-izobraževalnih obdobjih, ki so opredeljeni v učnem načrtu.
  • Ocena mora biti spodbujajoča; učenca naj pritegne v redno športno dejavnost. Ocena ne sme imeti selektivne funkcije; zanimanje učencev poskušamo preusmeriti od ocenjevanja k vsebinam in vrednotam športa.
  • Kriteriji ocenjevanja so jasno predstavljeni vsem učencem.
  • Ocenjujejo se lahko različna področja: praktični prikazi oz. nastopi, pisni in ustni ter drugi izdelki.
  • Ocenjuje se takrat, ko je določena praktična in teoretična vsebina obravnavana in utrjena ter jo obvlada večina učencev. Glede na individualne značilnosti učencev lahko učitelj preverja in ocenjuje različne vsebine.

V drugi in tretji triadi devetletke učenci pri pouku športne vzgoje pridobijo številčno oceno od 1 do 5. Učitelj določi katere tematske sklope bo ocenjeval, natančno pa jih opredeli v svojem individualnem letnem načrtu. Napovedano ocenjevanje izvajajo učenci v obliki praktične izvedbe oziroma prikaza naloge. Do 10 % ocene je lahko pridobljene tudi s teoretičnimi vsebinami. Ko je učenec iz zdravstvenih razlogov delno opravičen pouka športa in ne sme opravljati določene aktivnosti, mu omogočimo pridobitev ocene iz teoretičnih vsebin (npr. seminarska naloga). Vse pridobljene ocene so enakovredne.

 

OSNOVNI KRITERIJI OCENJEVANJA

 

OCENA

OPIS OCENE

 

ODLIČNO

5

 

Učenec presega optimalno znanje, ki je določeno v učnem načrtu in ciljih šolske športne vzgoje in učinkovito, racionalno, varno in samostojno obvladuje najzahtevnejše gibalne naloge pri individualnih in kolektivnih športnih panogah. Zelo dobro obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z vsemi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Zavzeto sodeluje pri urah in pogosto pomaga pri pouku, (kot vodja, demonstrator in izvajalec) ter organizaciji najrazličnejših tekmovanj. Zelo dobro sodeluje s sošolci in športnim pedagogom, s tem si širi obzorje znanja in poznavanja športa. Je obziren in spoštljiv do drugih. Samostojno spremlja in vrednoti svoj napredek. Ima odlične (optimalne in boljše) športne dosežke. Dobro pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog – sposoben je samostojnega sojenja. Redno prinaša športno opremo.

PRAV DOBRO

4

 

Učenec presega optimalno znanje, ki je določeno v učnem načrtu in ciljih šolske športne vzgoje in učinkovito, racionalno, varno in samostojno obvladuje najzahtevnejše gibalne naloge pri individualnih in kolektivnih športnih panogah. Zelo dobro obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z vsemi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Pogosto pomaga pri pouku, (kot vodja, demonstrator in izvajalec) in organizaciji najrazličnejših tekmovanj. Zelo dobro sodeluje s sošolci in športnim

pedagogom. Do drugih je obziren in spoštljiv. Samostojno spremlja in vrednoti svoj napredek. Ima odlične (optimalne in boljše) športne dosežke. Dobro pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog – sposoben je samostojnega sojenja. Redno prinaša športno opremo.

DOBRO

3

 

Učenec presega temeljno znanje, določeno v učnem načrtu in ciljih šolske športne vzgoje in varno in samostojno obvladuje manj zahtevnejše gibalne naloge. Zahtevnejše naloge opravi z aktivnim ali pasivnim varovanjem. Obvladuje teoretična in praktična znanja, povezana z nekaterimi športnimi panogami in njihovimi vsebinami. Včasih pomaga pri pouku in organizaciji najrazličnejših tekmovanj. Sodeluje s sošolci in

športnim pedagogom ter je spoštljiv do drugih. Spremlja svoj napredek. Ima povprečne (temeljne in boljše) športne dosežke. Pozna pravila individualnih in kolektivnih športnih panog – zna soditi skupaj z učiteljem. Redno prinaša športno opremo.

ZADOSTNO

2

 

Učenec komaj dosega minimalno, temeljno znanje, določeno v učnem načrtu in ciljih šolske športne vzgoje. Zahtevnejše gibalne naloge opravi samo z aktivnim varovanjem in s prilagojenimi pogoji ter z večjimi tehničnimi napakami. Slabo obvladuje teoretična in praktična znanja. Delno sodeluje na urah športne vzgoje. Ni v celoti obziren in spoštljiv do drugih. Redko spremlja svoj napredek in ga zna vrednotiti samo s pomočjo. Dosega temeljne športne rezultate. Pozna enostavnejša pravila individualnih in kolektivnih športnih panog. Športne opreme ne prinaša redno.

NEZADOSTNO

1

 

Učenec ne dosega minimalnega, temeljnega znanja, določenega z učnim načrtom in cilji šolske športne vzgoje. Ne obvladuje teoretična in praktična znanja in ne more samostojno opraviti enostavnejših nalog. Le delno sodeluje pri urah. Ni v celoti obziren in spoštljiv do drugih. Ne spremlja svoj napredek in ga ne zna samostojno vrednotiti. Vedno je potrebno aktivno varovanje. Ne dosega temeljnih športnih rezultatov. Pozna le nekatera enostavnejša pravila individualnih in kolektivnih športnih panog. Športne opreme ne prinaša redno.

 

SPLOŠNA MERILA
ODLIČNO 5 Učenec izvede izbrano nalogo tekoče in zanesljivo brez tehničnih napak.
PRAV DOBRO 4 Učenec izvede izbrano nalogo tekoče, vendar z manjšo napako v enem od delov gibanja.
DOBRO 3 Učenec izvede izbrano nalogo tekoče, vendar manj zanesljivo in z manjšimi tehničnimi napakami v več strukturnih delih naloge.
ZADOSTNO 2 Učenec izvede izbrano nalogo z večjo tehnično napako v enem od strukturnih delov naloge.
NEZADOSTNO 1 Učenec ne opravi minimalnih zahtev naloge.

 

Podrobna izhodišča, kriteriji ter primeri ocenjevanja so predstavljeni v priloženi datoteki.

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ŠPORTU_22_23

Učitelja športa

Prilagodi izgled strani