Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si
Predstavitev

Predstavitev

Šolska svetovalna služba predstavlja prvi stik otrok in staršev s šolo, saj se z njo srečate že pri vpisu otrok v prvi razred. Kasneje je skozi leta šolanja vseskozi prisotna pri dejavnostih učencev. Delo šolske svetovalne službe zajema različna področja: Svetovanje...

Uporabne povezave

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Center za socialno delo Maribor Program MIRA je Nacionalni program duševnega zdravja, ki celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja. Na povezavi najdemo informacije o duševnem zdravju na splošno, o iskanju...

Nadarjeni učenci

Odkrivanje nadarjenih učencev V postopku odkrivanja nadarjenih učencev sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba in starši. Odkrivanje poteka v treh stopnjah. Evidentiranje V prvi stopnji evidentiramo učence, ki bi lahko bili nadarjeni, na osnovi različnih...

Učenci s posebnimi potrebami

Učenci s posebnimi potrebami so: otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih...

Učenci z učnimi težavami

Učne težave učencev so lahko splošne (pri vseh ali večini predmetov) ali specifične (na določenem področju), lažje ali težje, dolgotrajne ali začasne ter bolj ali manj kompleksne. Učencem, pri katerih učitelji ali starši opažajo učne težave, šola po dogovoru s starši...

Vpis v srednjo šolo

Razpis za vpis v srednje šole je vsako leto predvidoma objavljen v januarju. Objavljen je rokovnik, v skladu s katerim se učenci do določenega roka prijavijo za vpis v izbran izobraževalni program. V rokovniku so opredeljeni ključni roki za izvedbo vpisnega postopka...

Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka v mesecu februarju za šolsko leto, ki se začne septembra istega leta. Starši morate v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis poteka...
Prilagodi izgled strani