Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Spoštovani starši, drage učenke in učenci,

izbirni predmeti so tisti, ki osnovno šolo naredijo v zadnjem vzgojno izobraževalnem obdobju pestro in raznoliko. Vsakemu učencu omogočijo, da v paletipredmetov, ki jih ponujamo, najde takšne, ki mu bodo v razvedrilo, pri katerih se bo naučil česa novega in zanimivega, kjer bo razvijal ročne spretnosti, v katerih bo lahko izrazil svojo nadarjenost ali mordaodkril o sebi kaj, česar do sedaj še ne pozna. V želji, da bi bila vaša odločitev za izbirne predmete lažja in v skladu z vašimi željami, smo vam pripravili kratke opise izbirnih predmetov, ki jih ponujamo za naslednje šolsko leto. Upamo, da bo vsak našel kaj zase.
Jasmina Voršič, ravnateljica

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

so predmeti, ki si jih učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere glede na svoj interes, zaradi česar je zanj šola zanesljivo zanimivejša. Tudi ti predmeti se ocenjujejo in imajo svoj strokovno potrjen učni načrt. Vsakemu predmetu je namenjenih 35 ur (tujemu jeziku 70), razen v 9. razredu, ko je teh ur zaradi zgodnejšega zaključkapouka le 32. Izbirni predmeti niso namenjeni le poglabljanju znanja z nekega področja, temveč tudi nadgradnji znanja s tega področja, pridobivanju izkušenj, povezovanju teorije in prakse, pridobivanju uporabnega znanja in tudi odkrivanju interesov za poklice. Temu so prilagojene tudi metode dela: nabiranje izkušenj z dejavnim delom na terenu, laboratorijskim in eksperimentalnim delom, samostojnim in vodenim opazovanjem ter projektnim delom.

KAKO SE BO UČENEC ODLOČAL

Učenci morajo obiskovali izbirne predmete 2 ali 3 ure tedensko.

 • Tisti, ki se bodo odločili za dve uri tedensko, lahko izberejo:   2 predmeta po 1 uro ali 1 predmet, ki traja 2 uri (tuji jezik nemščina).
 • Učenci, ki se bodo odločili za 3 ure izbirnih predmetov na teden, morajo prinesti podpisano izjavo staršev, da se strinjajo z otrokovo odločitvijo.
 • Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo glasbeno šolo z javnoveljavnim  programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javnoveljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnateljica v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

ORGANIZACIJA POUKA IZBIRNIH PREDMETOV

Zaradi lažje organizacije pouka in predvsem zato, da učenci ne bodo imeli v urniku prostih ur, bomo pouk izbirnih predmetov organizirali na naslednji način:

 • tuji jezik dvakrat tedensko,
 • nekateri predmeti se bodo izvajali enkrat tedensko,
 • lahko tudi vsakih 14 dni blok ura ali
 • dve uri tedensko v prvi oziroma drugi polovici leta.

SPREMEMBA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenec lahko do konca septembra spremeni izbirni predmet, a njegova odločitev ne sme vplivati na število skupin in urnik (pouk namreč že poteka po ustaljenem urniku).

POVEZAVA DO PRIJAVNICE

PRIJAVNICA_8

 

OPIS POSAMEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA:

MME - Multimedija
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Goran Tušak

Multimedija je sredstvo/pripomoček za učenje in zabavo. Glavni mediji so: radio, tisk, TV in računalnik, ki hkrati uporabljajo besedilo, zvok, video, računalniško grafiko in animacijo.

Več o multimediji (v angleškem jeziku) lahko prebereš tukaj!

Pri pouku se bomo naučili uporabljati programsko opremo, ki nam omogoča izdelavo večpredstavnostnih predstavitev. Na spletu je na voljo veliko (tudi brezplačne) programske opreme, s pomočjo katere lahko izdelamo zelo zanimive večpredstavnostne predstavitve. Nekaj osnovnih pripomočkov pa vsebujejo operacijski sistemi tudi že sami.

“Rdeča nit” našega pouka bo izdelava predstavitve v programu za izdelavo računalniško vodenih prosojnic in izdelava kratkega videofilma. Učenci se boste naučili uporabljati digitalni fotoaparat, skener, digitalno video kamero, spoznali boste zajem videa na računalnik ter se naučili zajeti video material ustrezno urediti. Naredili boste torej čisto “pravi” film!

Pouk MME poteka v moderno opremljeni računalniški učilnici, kjer je na voljo 16+1 računalnikov, LCD projektor, skener, barvni tiskalnik, digitalni fotoaparat, digitalna video kamera in hitra povezava do spleta.

In nenazadnje – v čudoviti svet računalništva te bo uvedel učitelj z bogatimi izkušnjami. Učitelj, ki ve, kaj je za učence dobro in kaj potrebujejo pri svojem vsakdanjem delu.

Torej, kaj še čakaš? Hitro se prijavi, da ne bo zmanjkalo prostora!

:-))

MD8 - Matematične delavnice 8
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Damir Orehovec

Pri predmetu matematična delavnica se učenci ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z matematiko, ter izmenjujejo svoje ideje in razumevanje matematike s sovrstniki in učiteljem.

Pri pouku matematična delavnica:

 • skušamo učencem na zanimiv način prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku;
 • vključujemo izkustveno učenje vsebin, s katerimi se učenci srečajo pozneje pri rednem pouku matematike;
 • matematične vsebine navezujemo na doživljanje učencev;
 • matematična znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike.
 • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku;
 • razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja;
 • oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične dejavnosti;
 • razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja;
 • razvijajo prostorske predstave;
 • učijo se celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter sodelovanja z drugimi;
 • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

matematični delavnici izvajamo aktivne oblike dela, prilagojene interesom in sposobnostim učencev. V veliki meri se odločamo za samostojno delo, samostojno ali skupinsko preiskovanje in aktivno pridobivanje izkušenj (risanje, tlakovanje, igranje, modeliranje z materiali) itd. S sodelovalnim učenjem učence učimo sodelovalnih spretnosti. Matematična delavnica je lepa priložnost za učenje le-teh.

GLD - Glasbena dela
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta:  1 ura tedensko
Nosilec predmeta: Petra Kozar Bežan

Temeljni namen predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Pri predmetu glasbena dela lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. (Glasbena izobrazba ni pogoj za sodelovanje.) Izbirni predmet GLASBENA DELA je enoleten, lahko pa se primerno nadgrajuje v  naslednjem letu (ANSAMBELSKA IGRA ali GLASBENI PROJEKT). Izvaja se predvidoma 1 PU tedensko ali strnjeno 2 PU na štirinajst dni.

Pri predmetu glasbena dela v šolskem letu 2024/2025, bodo učenci:

 • spoznali značilnosti različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov;
 • poglobili sposobnosti doživljajske in analitične recepcije;
 • navajali se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del (npr. opera, balet, musical, …);
 • razlikovali zvočne barve;
 • se orientirali v temeljnih oblikovnih značilnostih;
 • razumeli sintezo besedne in glasbene umetnosti;
 • poglobili odnos do ljudske glasbene zapuščine;
 • svoja glasbena doživetja in predstave izražali v drugih oblikah umetniške komunikacije: s pomočjo glasbene, besedne, likovne in gibno-plesne komunikacije;
 • razvijali sposobnosti presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov;
 • selektivno izbirali medijske glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih posnetkov;
 • v okviru zmožnosti obiskovali glasbene prireditve in o njih poročajo (Imeli bi abonma Cikel za mlade v okviru Narodnega doma cena abonmaja je caa 30 €. Predstave si ogledamo skupaj, ki so običajno na sporedu ob četrtkih popoldan okoli 16. ure)
 • znali uporabljati glasbene informacije v priročni literaturi in na spletnih straneh.

Ob zaključku izbirnega predmeta učenci:

 • poznajo izbor skladb,
 • razumejo temeljne značilnosti večjih glasbenih de
 • prepoznajo zasedbe skladb in njihove izvajalce.

.

 

 

POK - Poskusi v kemiji
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Karin Hvalec

Izbirni predmet poskusi v kemiji (POK) se povezuje s predmetom kemija in predstavlja njegovo nadgradnjo. Vemo, da je eksperimentalno delo mladih izjemno pomembno tudi pri razvijanju vedoželjnosti, ustvarjalnosti in sodelovanja. Učencem, ki se odločijo za ta predmet omogoča:

 • spoznavati metoda varnega eksperimentalnega dela v kemiji,
 • razvijati in pridobivati eksperimentalne spretnosti,
 • uriti se v opazovanju, opisovanju, zbiranju ter beleženju rezultatov eksperimentov, ki jih učenci pri tem predmetu izvajajo,
 • seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju (ogled laboratorija NIJZ v Mariboru),
 • usvojijo postopke eksperimentiranja (raziskovalnega) dela: od načrtovanja do izvajanja
 • eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov (procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov
 • in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Učenci, ki se bodo odločili za izbirni predmet poskusi v kemiji, bodo mešali, raztapljali, sežigali, destilirali…

 

 

LIK - Literarni klub
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 1 ura na teden 
Nosilec predmeta:  Sabina Grabar

Literarni klub je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.

 • Si ustvarjalen/-na?
 • Uživaš ob branju leposlovnih besedil?
 • Te zanima besedna umetnost?
 • Se rad/-a poigravaš z besedami in ustvarjaš z njimi?

Prepusti se domišljijskemu potovanju po svetu besedne umetnosti in se pridruži LITERARNEMU KLUBU.

Če si vsaj na tri vprašanja odgovoril/-a z DA, potem je literarni klub zate prava izbira.

In kaj bomo počeli?

 • Razvijali pozitiven odnos do književnosti;
 • brali raznovrstna literarna besedila;
 • se o prebranem pogovarjali, predstavljali in utemeljevali lastna stališča ter kritično razmišljali (npr. po metodi 6 klobukov, različne vrste debat …);
 • se poustvarjalno odzivali na prebrano (igranje z besedami in njihovo zvočnostjo, vaje v slogu, pisanje v nadaljevanjih – podajanka, posnemanje in preoblikovanje književnih del, npr. dopisovanje predzgodb, parodije, likovne pesmi in pesmi lepljenke, stripi …);
 • ustvarjali doživljajska, domišljijska in razlagalna besedila;
 • z ustvarjalnimi vajami razvijali domišljijo in besedno kreativnost;
 • pisali krajše dramske prizore in jih uprizarjali;
 • se udeležili literarnega večera ali pogovora s kakšnim literarnim ustvarjalcem.

Če bo naša »bera« bogata, bomo pripravili literarni večer in stvaritve objavili v zborniku/antologiji (tiskana ali elektronska oblika).

Pri delu bo posebej izražena skupinska dinamika, upoštevani bodo interesi in pobude učencev.

 

LS2 - Likovno snovanje 2
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta:  Polona Horvat – Šerbinek

Likovno snovanje je enoletni predmet, vezan na razrede. Učenec lahko predmet obiskuje vsa tri leta, dve ali eno šolsko leto.

Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. Dejavnost predmeta temelji na raziskovanju likovnega sveta, odkrivanju posebnosti likovnega izražanja in na razvijanju likovne ustvarjalnosti. Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področjih zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec pridobiva in poglablja glede na svoje zmogljivosti.

 

NI2 - Nemščina II
Trajanje predmeta: 70 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta:  Anita Škraban

Tudi v šolskem letu 2024/25 lahko učenci  8.  razreda izberejo kot enega izbirnih predmetov nemščino. Izvaja se dve uri tedensko. 

Učenci pri pouku tujega jezika:

 • krepijo svojo radovednost, željo in potrebo po novem znanju,
 • razvijajo sposobnost za pridobivanje in ohranjanje znanja in spretnosti,
 • razvijajo svoje spoznavne sposobnosti,
 • razvijajo ustvarjalnost, potrebo po izražanju,
 • razvijajo sposobnosti komunikacije in reševanja nesoglasij,
 • razvijajo sposobnosti dela v skupinah,
 • oblikujejo osebne cilje učenja, spoznavajo in kritično ovrednotijo svoje dosežke ter si prizadevajo za izboljšanje,
 • oblikujejo splošne kulturne in izobrazbene vrednote.

 

Pri delu bomo uporabljali učbeniški komplet Prima plus.

Pri pouku nemščine se bomo pogovarjali o šoli, družini, prostem času, bivanju v mestu in na podeželju, živalih, deželah nemškega govornega območja, počitnicah, praznikih, izletih in potovanjih, nakupovanju in modi, zdravju, naučili se bomo dopisovanja s prijatelji, naročanja v restavraciji, in podobno.

Skladno s tem bomo razvijali vse jezikovne sposobnosti:

 • slušno in bralno razumevanje ter
 • govorno in pisno sporočanje.

Z učenjem nemškega jezika učenci spoznavajo značilnosti nemško-govorečih  držav (D-A-CH) in ljudi, primerjajo svojo kulturo z drugimi in tako razvijajo občutljivost ter razumevanje drugačnosti.

Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvojijo in razvijejo pri pouku nemščine je pomembno v poklicnem in zasebnem življenju za razvijanje širše medkulturne komunikacijske sposobnosti. To pa je v času vse večjega gospodarskega, političnega in kulturnega sodelovanja med Slovenijo in nemško govorečimi državam, vedno bolj pomembno.                    

OGU - Obdelava gradiv: umetne mase
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta:  Robert Hriberšek

Učenci in učenke pri predmetu:
* spoznajo različne vrste umetnih snovi (smole, lepila, polnila, penasti materiali);
* spoznajo in uporabijo postopke za obdelavo umetnih snovi (ulivanje, žaganje, brušenje, poliranje, vrtanje…);
* izdelujejo preproste izdelke iz umetnih mas;
* uporabijo osnovna znanja elektrotehnike (vezava stikal in svetil v tokokrog)
* poznajo pomen varnega delovnega okolja in pomen varstva narave;
* Izbirni predmet OGU bo potekal v računalniški in tehnični učilnici.
Kaj bomo delali: predmet temelji predvsem na praktičnem delu z umetnimi snovmi. Učenci pri predmetu izdelajo namizno lučko iz epoksidne smole. Pri tem spoznajo tudi praktično vezavo osnovnega tokokroga ter postopke spajkanja.
V drugem delu izdelajo model jadralnega letala iz stirodura., katerega dele izdelajo s pomočjo šablon in žage za stiropor. Pri tem spoznavajo pomene mešanih materialov (kompozitov).

 

OV2 - Okoljska vzgoja 2
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta:  Alenka Protner

Izbirni predmet temelji na praktičnem, terenskem, raziskovalnem in projektnem delu. Učenci bodo spoznavali okoljske pojave in probleme v domačem okolju, v Sloveniji in v svetu, njihove vzroke in načine reševanja.

Del pouka bo potekal izven učilnice v spoznavanju šolskega okoliša in njegove okoljske problematike, kadar bo vreme manj naklonjeno zunanjim aktivnostim si bomo ogledali različne dokumentarne filme in diskutirali o novih spoznanjih ter iskali vire na spletu in v knjižnici.

Vsako leto izbirnega predmeta bomo skupaj z učenci izbrali 2 raziskovalni temi izmed naslednjih vsebin: Voda, Zrak, Energija, Tla, Biotska raznovrstnost, Okolje kot povezan sistem, Okolje včeraj, danes, jutri ter Okolje in način življenja.

 

PFT - Projekti iz fizike in tehnike
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta:  Alenka Protner

Pouk fizike je v osnovni šoli velikokrat zelo abstrakten. Velik del učencev in učenk pa potrebuje za uspešno razmišljanje stik s konkretno situacijo.
Vsestranska uporaba tehnike v vsakdanjem življenju omogoča uporabo vsakomur dostopnih tehničnih pripomočkov za preverjanje zakonitosti fizike. Pri tem naj bi jih vodil opisani predmet.

Poudarek fizike v osnovni šoli bi moral biti na spoznavanju pojavov in manj na njihovem računskem obravnavanju. Idealno je torej fiziko poučevati skozi delo na projektih, kar predlaga pričujoči predmet. Ti projekti so lahko enourni demonstracijski poskusi, ki jih izvaja učitelj v sodelovanju z učenci, lahko pa so tudi večtedenski projekti s terenskim delom . Izkoristili bomo bližino stražunskega gozda, ter obiskali Center eksperimentov v Mariboru.
Če te mika raziskovanje in eksperimentiranje, je to pravo mesto za te.

 

RGT - Risanje v geometriji in tehniki
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta:  Robert Hriberšek

Predmet lahko obiskujejo učenci eno leto. Učenci povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področij in iz življenjskega okolja. Namenjen je tistim učencem, ki si želijo spoznati pot izdelka od ideje do realizacije.

Učenci in učenke pri predmetu:

 • povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področji in iz življenjskega okolja;
 • preprostih tehničnih predmetov in predmetov iz okolja;
 • spoznajo in uporabijo orodja in postopke tridimenzionalnega modeliranja predmetov v virtualnem svetu;
 • oblikujejo tridimenzionalni model in ga uporabijo s pomočjo dvodimenzionalnih risb pri izdelavi predmeta iz različnih gradiv;
 • razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, razumevanja tehničnih problemov, dojemanja zgradbe in funkcije tridimenzionalnega modela, ugotavljanja zvez med deli in celoto;
 • s samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavajo in razvijajo lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti, gojijo sodelovanje in delovne odnose v skupini.

 

Izbirni predmet Risanje v geometriji-3D modeliranje bo potekal v računalniški in tehnični učilnici.  Učenci pri 3D modeliranju spoznavajo prostorske odnose in si izboljšajo prostorsko inteligenco. Pridobljeno znanje lahko uporabljajo pri različnih predmetih: matematiki, TIT, likovni vzgoji in računalništvu. Podrobneje spoznajo nekatere postopke prostorske predstavitve predmetov, pri čemer smiselno uporabljajo skiciranje, risanje z risarskim in računalniškim grafičnim orodjem. Spoznajo osnovne značilnosti risanja v strojništvu, elektrotehniki in gradbeništvu, predvsem pa znajo kritično presojati in vrednotiti svoje delo.

Kaj bomo počeli: Izkušnje pri skiciranju in risanju povežejo s postopki risanja z računalniškim grafičnim programom Google SketchUp in programom Q-CAD. Pri predmetu boste razvijali ustvarjalnost, udejanjali svoje ideje in izboljševali svojo prostorsko predstavo. V sklopu predmeta učenci iščejo idejo za izdelek, ki bi ga želeli izdelati, ta predmet predstavijo oz. modelirajo v 3D prostoru s programom SketchUp, zanj izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo s programom Google SketchUp, nato pa izdelek izdelajo v delavnici.

 

NPH - Načini prehranjevanja
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta:  Petra Permozer

Učenci:

 • nadgrajujejo vsebine in znanje pridobljeno pri predmetu gospodinjstvo,
 • poglabljajo znanje za nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko- turističnih in zdravstvenih šolah.

Opis dela pri predmetu:

Učili se bomo o prehranjenosti, tradicionalnih in drugačnih načinih prehranjevanja, prehrani v različnih starostnih obdobjih in o prehrani v izrednih razmerah( v naravi, v času bolezni).

Potrebuješ zanimanje za kulinariko, zvezek, predpasnik in veselje do kuharskega ustvarjanja!

 

 

 

ŠZZ - Šport za zdravje
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Jan Miložič / Alen Ploj

Namen enoletnega predmeta Šport za zdravje je spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kvalitetno preživljanje prostega časa.

Cilji izbirnega predmeta šport za zdravje:

 • razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi,
 • z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo,
 • opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost,
 • izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti (atletika, ples, aerobika, odbojka, košarka, nogomet, plavanje),
 • spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje,
 • spoznati primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, pomenom nadomeščanja izgubljene tekočine in škodljivostjo dopinga,
 • razumeti odzivanje organizma na napor,
 • oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in prostem času, telesna nega, zdrava prehrana, nadomeščanje izgubljene tekočine),
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost,
 • spoštovati pravila športnega obnašanja,
 • doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe.

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, ples, aerobika, joga, športne igre, športne vsebine v naravi, plavanje, vaterpolo, pohodništvo, kolesarjenje). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, sprostitev in pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine.

TVZ - Turistična vzgoja
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta:  Anita Škraban

Temeljni namen predmeta je razviti pri učencih pozitivni odnos do turizma in turistov. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.
Turizem je v Sloveniji leta 2022 ustvaril 9,2 % bruto domačega dohodka BDP ali 5,4 MRD €). S podaljševanjem prostega časa pa se v turizmu ponujajo številne nove možnosti zaposlovanja.
Predmetu turistična vzgoja je namenjenih 35 ur.
Pouk vključuje aktivne metode učenja v učilnici in na terenu.

Učenci  pripravijo in pomagajo pri izvedbi nagradnega izleta v mesecu juniju, pregledujejo in uporabljajo literaturo, oblikujejo mapo, fotografirajo, kartirajo kulturne spomenike v domačem okolju, izdelajo poročilo in plakat, izdelajo osnutek za turistični spominek, obiščejo turistično agencijo in hotel, preizkusijo se v vodenju po znamenitostih Maribora, pripravijo radijski oglas, prospekt in zloženko za domači kraj.

Učenci pri predmetu turistična vzgoja:

 • razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja;
 • spoznavajo kako pridobiti in posredovati informacije;
 • spoznavajo turistične poklice (o prednostih in pomanjkljivostih);
 • spoznavajo in vrednotijo naravno in kulturno dediščino;
 • seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v Mariboru in Sloveniji.

 Vsebine (poglavja):

Turizem in njegov razvoj (osnovni pojmi, vrste turizma)

Osnove za razvoj turizma v domačem kraju (naravne, družbene)
Turizem kot gospodarska dejavnost (povezanost obrti, trgovine, …)
Odnos do gostov (turistični bonton)
Turistično oglaševanje in informiranje (vrste in oblike oglaševanja)
Skrb za razvoj turizma (ljubiteljske, profesionalne oblike)
Vodenje po domačem kraju (priprava, izvedba)
Izbirni predmet TVZ se ocenjuje številčno. Ocenjujemo znanje učencev o turizmu in nekatere zmožnosti oziroma veščine. Pri ocenjevanju veščin (terensko delo, raziskovanje), ocenjujemo napredek. Ocenimo lahko tudi pisni izdelek (npr. poročilo, referat, seminarsko nalogo), nastop ali delo v skupini.

 

ŠNO - Šolsko novinarstvo
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Eva Visinski

Izbirni predmet šolsko novinarstvo je enoletni izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet slovenščina.

Kaj bomo počeli?

 • Spoznali bomo množične medije, delo novinarja in novinarska/publicistična besedila;
 • opravljali bomo delo novinarja ter se podučili, kako pisati in objavljati novice o aktualnih dogodkih;
 • napisali bomo svoj intervju, oceno filma oz. kritiko filma/knjige in spoznali še druge vrste publicističnih besedil;
 • spremljali radijski in televizijski informativni program ter ga kritično presojali;
 • sodelovali na literanih natečajih.

 

OPK - Odkrivanje preteklosti mojega kraja
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Kristina Pečečnik

Ali je grad na Piramidi res imel podzemne rove, ki so vodili v dolino? Veš, zakaj so Mariboru včasih rekli jugoslovanski Manchester? Ali, katero tovarno v Mariboru je Hitler ustanovil za izdelovanje letalskih delov in je kasneje postala ena najmočnejših tovarn avtomobilov? Veš, kje v širšem območju Srednje Evrope so prižgali prvo žarnico? Ali pa, kaj so katakombe in kje jih lahko vidimo? In kdaj je Maribor dobil ‘železno cesto’?
Na nekaj teh vprašanj bomo morda odgovorili pri raziskovanju našega kraja (na ostala pa v kakšnem krožku). 

Vir slike: https://museum-mb.si/srednji-vek/;

Izbirni predmet predstavlja učni načrt za obravnavno krajevne zgodovine z naslovom Odkrivajmo preteklost svojega kraja.

Učni načrt je sestavljen iz štirih tematskih sklopov:

 • Srednjeveške zgodbe;
 • Kako smo potovali?;
 • Slovenci kot vojaki;
 • Selitve skozi zgodovino.

Učitelj glede na zanimanje učencev, materialne pogoje šole in zastopanosti teme v kraju in okolici izbere dva tematska sklopa izmed štirih, ki se jih obravnava v 35 učnih urah.
Del učnih ur se izvede tudi v obliki zaokroženih časovnih sklopov v obliki terenskega dela.
Torej učenci, kateri temi bi izbrali? Ste pripravljeni na raziskovanje preteklosti, morda tudi kakšnih skrivnosti vašega kraja?

 

 

KGU - Umetnostna zgodovina: Kaj nam govorijo umetnine
Trajanje predmeta: 35 ur
Izvajanje predmeta: 2 uri na teden v enem polletju.
Nosilec predmeta: Polona Horvat – Šerbinek

Umetnostna zgodovina je veda, ki obravnava zgodovino idej in njihov izraz v likovnih zvrsteh (arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu …). Predstavlja kako se je likovni umetnik odzival na svet, v katerem je živel in kako je likovno izražal misli in občutja.

Temeljni cilj in namen predmeta je, da učenca vpelje v svet umetnin od davnine do naših dni ter, da spozna umetnost in kulturo domačega kraja in širšega okolja. Umetnostnozgodovinska znanja širijo duhovno obzorje in učencu dajejo življenjsko osmišljanje, navajajo na sprejemanje raznolikega.

Predmet ni naravnan v kopičenje podatkov, temveč umevanje likovnih stvaritev. 

V okviru predmeta bomo izvedli tudi obisk v Umetnostni galeriji Maribor.

 

Prilagodi izgled strani