Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Učne težave učencev so lahko splošne (pri vseh ali večini predmetov) ali specifične (na določenem področju), lažje ali težje, dolgotrajne ali začasne ter bolj ali manj kompleksne.

Učencem, pri katerih učitelji ali starši opažajo učne težave, šola po dogovoru s starši pripravi Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP), v katerem opredelimo učne težave in načine pomoči, ki jih učenec potrebuje. Pomoč, ki jo učencu nudimo, je opredeljena na petih stopnjah:

  1. Pomoč učiteljev pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja,
  2. Pomoč šolske svetovalne službe,
  3. Dodatna individualna in skupinska pomoč (ISP),
  4. Pomoč zunanje strokovne ustanove (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Center za sluh in govor …),
  5. Začetek postopka usmerjanja v program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo (»odločba«).

Če učne težave vztrajajo kljub nudenju pomoči na določeni stopnji, se začne izvajati naslednja stopnja.

Prilagodi izgled strani