Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Učenci s posebnimi potrebami so:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • gluhi in naglušni otroci,
  • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  • gibalno ovirani otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
  • otroci z avtističnimi motnjami.

Učenci s posebnimi potrebami so glede na vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, usmerjeni v različne programe šolanja. Namen usmerjanja je, da otrokom s posebnimi potrebami zagotovimo različne načine in oblike pomoči, ki jih potrebujejo za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja.

V izobraževalni program devetletne OŠ s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se vključujejo tisti učenci s posebnimi potrebami, za katere komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami  oceni, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo s prilagojenim izvajanjem programa in dodatno strokovno pomočjo dosegali vsaj minimalne standarde znanja v osnovnošolskem izobraževalnem programu.

Ostali učenci so usmerjeni v prilagojeni izobraževalni programi vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom (EIS) ali z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) ali v posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI).

Več informacij o programih izobraževanja najdete na tej povezavi.

Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja se začne tako, da starši ali šola podajo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja na Zavodu RS za šolstvo. Dokument z Zahtevo je dostopen tukaj. K Zahtevi starši priložijo strokovno dokumentacijo (izvide, zdravniška mnenja, psihološka, specialno-pedagoška in druga poročila), šola pa poročilo šole (izpis ocen, opažanja šole) in zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja.

O usmeritvi odloča Komisija za usmerjanje, ki pripravi strokovno mnenje. Zavod RS za šolstvo nato na podlagi strokovnega mnenja preveri izpolnjevanje pogojev v šoli in izda odločbo o usmeritvi. Odločba določa, v kateri program bo otrok vključen, koliko in katera dodatna strokovna pomoč mu pripada, prilagoditve in ostale posebne pravice. Po izdani odločbi strokovna skupina na šoli (razrednik, specialna pedagoginja…) pripravi individualiziran program (IP) za učenca in ga predstavi staršem.

Dodatna strokovna pomoč – DSP

Za učence s posebnimi potrebami se izvajajo tri vrste dodatne strokovne pomoči: pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, učna pomoč in svetovalna storitev. Število ur in način izvajanja dodatne strokovne pomoči je določen v odločbi, podrobneje (izvajalci, urnik) pa ga strokovna skupina opredeli v individualiziranem programu.

Na OŠ Martina Konšaka Maribor izvajajo dodatno strokovno pomoč specialna pedagoginja, pedagoginja, psihologinji in učitelji.

Uporabne povezave

https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/osnovna-sola/usmeritev-otroka-s-posebnimi-potrebami-v-program-vzgoje-in-izobrazevanja.html

https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/

https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/pogosta-vprasanja-in-odgovori/

https://www.zrss.si/podrocja/osnovna-sola/izobrazevanje-za-otroke-s-posebnimi-potrebami/

Prilagodi izgled strani