Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Odkrivanje nadarjenih učencev

V postopku odkrivanja nadarjenih učencev sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba in starši. Odkrivanje poteka v treh stopnjah.

  1. Evidentiranje

V prvi stopnji evidentiramo učence, ki bi lahko bili nadarjeni, na osnovi različnih kriterijev (učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe…). V širšo skupino učencev, ki bi lahko bili nadarjeni so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od kriterijev.

  1. Identifikacija

Druga stopnja zajema podrobno obravnavo evidentiranih učencev s pomočjo naslednjih meril:

  • Ocena učiteljev s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka, ki zajema različna področja
  • Test sposobnosti
  • Test ustvarjalnosti

Kot nadarjeni so identificirani učenci, ki vsaj na enem od teh treh kriterijev dosegajo nadpovprečen rezultat.

  1. Seznanitev in mnenje staršev

V zadnji stopnji svetovalna služba seznani starše, da je bil njihov otrok prepoznan kot nadarjen in pridobi njihovo mnenje.

Opredelitev nadarjenih učencev

V strokovni literaturi ne obstaja enotna opredelitev nadarjenosti, ker tudi nadarjeni učenci niso enotna skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Med nadarjenimi učenci torej obstajajo razlike. Raziskave kljub temu kažejo, da obstajajo lastnosti, ki so pri nadarjenih učencih bolj izrazite. Najbolj tipične so po področjih naštete spodaj. Nihče izmed nadarjenih učencev nima vseh naštetih značilnosti.

Miselno-spoznavno področje: razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor.

Učno-storilnostno področje: široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost.

Motivacija: visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih.

Socialno čustveno področje: nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost.

Nadarjeni učenci so lahko zaradi različnih dejavnikov hkrati tudi učno neuspešni. Pri njih najdemo še naslednje lastnosti, ki jih ovirajo pri šolskem delu: nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih, strah pred spraševanjem, nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja, nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu, učenca ni možno motivirati z običajnimi spodbudami, slaba pozornost, hiperaktivnost, čustvena in socialna nezrelost.

Uporabne povezave:

https://www.zrss.si/strokovne-resitve/nadarjeni-otroci-ucenci-in-dijaki/

https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/01/koncept-dela-z-nadarjenimi-ucenci.pdf

https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/01/strokovna_izhodisca_nadarjeni.pdf

Prilagodi izgled strani