Tajništvo: (02) 450 38 00 info@konsak.si

Ker je kvalitetno preživljanje prostega časa zelo pomemben del razvoja, še posebej v obdobju odraščanja, želimo učencem naše šole po pouku zagotoviti pester nabor dejavnosti. Slednje nam omogoča izvedba RaP – Razširjenega programa, ki ga bomo po sklepu MVI pričeli izvajati v šolskem letu 2024/25.

Nov koncept razširjenega programa so vsebine, ki dopolnjujejo in bogatijo otrokov prosti čas. RaP zajema nekatere dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot interesne dejavnosti, pevski zbor, dopolnilni pouk, dodatni pouk, individualno in skupinsko pomoč, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, … Pomembna razlika je, da se bodo v tem času izvajale dejavnosti, ki so omejene na posamezne šolske ure, enako kot pri šolskih urah obveznega programa. Vzgojno-izobraževalne dejavnosti razširjenega progama smiselno dopolnjujejo obvezni program osnovne šole in prispevajo h kakovostnemu preživljanju prostega časa učenk in učencev. Pomemben vidik razširjenega programa je, da vsem omogoča vključenost v dejavnosti na različnih področjih, s čimer prispeva k sprejemanju različnosti in zadovoljevanju raznolikih interesov ter spodbujanju odličnosti in osebne angažiranosti vsake učenke in učenca.

Razširjeni program je razdeljen na tri področja:
1. Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje,
2. Kultura in tradicija,
3. Vsebine iz življenja in dela osnovne šole.

Več informacij najdete tukaj.

Časovna razporeditev dejavnosti bo praviloma organizirana tako, da bo v prvih dveh urah po pouku, ena šolska ura namenjena kosilu in dejavnostim, povezanih s prehranjevanjem, druga šolska ura pa dejavnostim, povezanih z učenjem in opravljanjem domačih nalog. V nadaljevanju bodo sledile spodaj naštete dejavnosti z različnimi vsebinami, ki bodo ob ponedeljkih (13.45–14.35) in sredah (14.35–15.25) organizirane istočasno za učence 1. – 3. razredov.

 

 

ZDRAVKOVE DOGODIVŠČINE

Učenci bodo na zabaven način spoznavali pomembnost zdravja, dobrega počutja in kakovostnega preživljanja prostega časa. Učence bomo na zabaven način naučili, kako pomembno je zdravo prehranjevanje in gibanje v naravi, jih spodbujali k spoznavanju in spoštovanju sveta okoli sebe ter jih usmerjali v zabavne zunanje aktivnosti. 

OTROŠKA ZUMBA

Učenci se bodo zabavali ob glasbi in plesu ter se učili zanimivih plesnih korakov. Razvijali bodo motoriko, občutek za ritem, izboljšali bodo koordinacijo, povečali koncentracijo in samozavest.

USTVARJAMO Z GIBOM

 

Učenci bodo izoblikovali pozitiven odnos do gibanja. Razvijali bodo osnovne motorične spretnosti (koordinacijo, ravnotežje, vzdržljivost). Motorične spretnosti se bodo navezovale tudi na likovno umetnost, kjer bodo ugotovili kako lahko z gibanjem celega telesa pustijo sled na listu papirja, v snegu, kako lahko s prepletanjem vrvice rišejo/izdelajo risbo v prostoru. Z ustvarjalnim gibom in improvizacijo učenci izražajo razpoloženja, občutke, misli, mnenja, doživljanje notranjega in zunanjega sveta.

KAMIŠIBAJ - PAPIRNATO GLEDALIŠČE

 

Z dejavnostjo bodo učenci spoznali literaturo na malo drugačen način. Pravljice, že obstoječe in tudi na novo izmišljene, bodo narisali ali naslikali na papir in jih s pomočjo risbe pripovedovali. Kamišibaj bomo kdaj popestrili tudi z izdelavo papirnatih lutk, ki bodo pravljico še bolj obogatile. S tem bodo razvijali čut za literaturo in umetnost, krepili poslušanje, pripovedovanje, se nenazadnje tudi likovno izražali. Kamišibaj je edinstvena oblika pripovedovanja zgodb ob slikah. Slike (risbe) so vložene v lesen oder (butaj).

POTOVANJE PO SVETU

Vsebina …

MLADI ILUSTRATORJI

Učenci bodo brali stripe, jih raziskovali ter jih tudi ustvarjali.

MINI KOŠARKA

Učenke in učenci bodo spoznali osnove košarke in razvijali bodo osnovne motorične spretnosti (koordinacija, hitrost, gibljivost). 

LIKOVNA USTVARJALNICA

Učenci se kreativno preizkušajo in ustvarjajo v različnih likovnih tehnikah. Seznanijo se z možnostjo različnega kombiniranja materialov ter razvijajo ročne spretnosti.

JOGA

Za učence 1. razredov.

Učenci se bodo preko pravljic in domišljijskega sveta naučili osnovnih jogijskih položajev in preprostih dihalnih tehnik. Krepili in razvijali bodo zaznavno-doživljajske sposobnosti, gibalne spretnosti, predstave, domišljijo, ustvarjalnost in inovativnost. Oblikovali bodo pozitiven odnos do gibanja, spoštljiv odnos do sebe in svojih vrstnikov. Vadba omogoča učencem izboljšanje motorike in prožnosti telesa, razvijanje sposobnosti koncentracije ter koordinacije gibov.

CICI VESELA ŠOLA

Učenci bodo spoznavali zanimive teme iz rubrik revij Ciciban in Cicido, ki se navezujejo na različna področja: kulturno in estetsko vzgojo, socialno učenje, šport, družboslovje, naravoslovje, tehniko …

LJUDSKI PLESI

Učenci se spoznajo s plesnim izročilom kot delom kulturne dediščine, ga ponotranjijo, znajo ceniti in spoštovati, usvojijo različne ljudske plese, poustvarjajo in interpretirajo plesno izročilo, ustvarjalno izražajo, poglabljajo telesni in glasbeni ritem, razvijajo obvladovanje telesa in doslednost pri izvajanju, analizirajo različne koordinacije gibanja, motive iz plesnega izročila vključijo v sodobnost, primerjajo pretekle in sodobne plesne prakse, pripravijo program za javno predstavitev.

MALA NARAVOSLOVNICA

Želja po raziskovanju je dana vsakemu človeku in ga spremlja od otroštva pa do starosti. Naravno okolje, v katerem živimo, nam ponuja veliko možnosti za pridobivanje naravoslovnega znanja. Pri mali naravoslovnici bodo učenci razvijali spretnosti in usvajali naravoslovne postopke: usmerjeno in načrtno opazovanje, primerjanje, merjenje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, eksperimentiranje, napovedovanje, sklepanje in povezovanje vzrokov s posledicami, vrednotenje in interpretacija ter oblikovanje zaključkov.

ANGLEŠKA BRALNA ČAJANKA

Učenci bodo skupaj z učiteljico prebirali pravljice v angleškem jeziku in se o njih pogovarjali. Učenci na prijeten način usvajajo angleški jezik (ob kuhanju in pitju čaja, v prijetnem in sproščenem vzdušju).

KLJUNASTA FLAVTA

Učenci bodo spoznali glasbilo kljunasta flavta (blok flavta). Naučili se bodo pihati osnovne tone. Samostojno in v skupini bodo igrali preproste melodije in pesmi. Krepili bodo posluh in samozavest pri sproščenem izvajanju glasbe in se seznanili z glasbeno literaturo in javnim nastopanjem.

MINI ŠPORTNE IGRE

Učenci bodo zadovoljevali potrebo po gibanju in igri, razvijali motorične spretnosti skozi igro in ples, razvijali funkcionalne sposobnosti (skladnost gibanja, natančnost…), ob igri se sproščali, razvijali odnos do vadbe izven rednega pouka, spoznali bodo različne elementarne in moštvene igre ter plese in športne rekvizite.

PRAVLJIČNO POTOVANJE PO SLOVENIJI

Vsebina …

NEMŠKA URICA

Učenci se skozi igro, pesmi, ples in zgodbice učijo osnovno nemško besedišče. Naučijo se šteti do 10, poimenovati barve, dele telesa, pozdrave in še veliko več.

DRUŽABNE IGRE

Igra je otrokova spontana, prostovoljna, prijetna in ustvarjalna dejavnost, ki sama sebe krepi in nagrajuje. Preko igre otrok spoznava sebe, svet in se uči. Otrok s pomočjo igre razvija svoje različne sposobnosti. Vpliva na razvoj mišljenja, na pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno in socialno življenje ter prispeva h govornemu razvoju. Zato se bomo z mlajšimi učenci učili in zabavali z različnimi igrami: socialnimi, družabnimi, besednimi, matematičnimi, miselnimi, starimi.

MOŽGANE KREPIM, KO UGANKO DOBIM

Vsebina …

MINI NOGOMET

Učenci se bodo naučili osnove nogometne igre.

RAČUNALNIŠTVO

Učenci bodo spoznali dele računalnika, razvijali digitalne kompetence, pridobivali znanje in veščine za samostojno rabo IKT (Word, Powerpoint, prvi koraki v programiranje), razvijali zdrav odnos do rabe tehnologij.

ZELENJAVNO - ZELIŠČNI VRT

Vsebina …

PRAVLJIČNA URA

Učenci se srečajo s knjigo, si privzgojijo odnos do nje, znajo zanjo skrbeti in si s pestrimi vsebinami (pravljice, zgodbe) bogatijo besedni zaklad.

ČUDEŽI NARAVE

Vsebina …

Prilagodi izgled strani